april 6

Odpravnina v primeru prenehanja delovnega razmerja za določen čas

Odpravnina v primeru prenehanja delovnega razmerja za določen čas

Delavcu, ki je sklenil z delodajalcem pogodbo o zaposlitvi za določen čas, mu ob prenehanju delovnega razmerja pripada odpravnina na podlagi določila 79. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1). V skladu s petim odstavkom 79. člena ZDR-1 ima delavec v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena za eno.

marec 10

Kaj je trpinčenje na delovnem mestu?

Kaj je trpinčenje na delovnem mestu?

Trpinčenje na delovnem mestu je v 6. a členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) opredeljeno kot vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznemu delavcu na delovnem mestu ali v zvezi z delom. V skladu z navedeno definicijo je trpinčenje proces (dogajanje, vedenje, ravnanje) in.

januar 30

Kako določiti višino preživnine za otroka

Kako določiti višino preživnine za otroka

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa, da se preživnina določi glede na potrebe preživninskega upravičenca in materialne ter pridobitne zmožnosti zavezanca. Ne gre torej za matematično formulo, temveč individualni pristop. V vsakem primeru posebej se skuša zagotoviti vrednostno sorazmerje med pravno odločilnimi dejavniki: potrebami otrok in zmožnostmi staršev. Višina preživnine mora biti takšna,.

NAZAJ NAPREJ 1 2 4 5 6