marec 10

Kaj je trpinčenje na delovnem mestu?

Kaj je trpinčenje na delovnem mestu?

Trpinčenje na delovnem mestu je v 6. a členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) opredeljeno kot vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznemu delavcu na delovnem mestu ali v zvezi z delom. V skladu z navedeno definicijo je trpinčenje proces (dogajanje, vedenje, ravnanje) in.

januar 30

Kako določiti višino preživnine za otroka

Kako določiti višino preživnine za otroka

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa, da se preživnina določi glede na potrebe preživninskega upravičenca in materialne ter pridobitne zmožnosti zavezanca. Ne gre torej za matematično formulo, temveč individualni pristop. V vsakem primeru posebej se skuša zagotoviti vrednostno sorazmerje med pravno odločilnimi dejavniki: potrebami otrok in zmožnostmi staršev. Višina preživnine mora biti takšna,.

januar 25

Kako napisati oporoko?

Kako napisati oporoko?

Oporoko lahko napravi vsak, ki je sposoben za razsojanje in je dopolnil petnajst let starosti. Oporoka je veljavna, če je sestavljena v eni izmed oblik, ki jih določa zakon in pod pogoji, ki jih določa Zakon o dedovanju. Poznamo različne vrste oporok: lastnoročna oporoka, pisna oporoka pred pričami, sodna oporoka, oporoka v obliki notarskega zapisa.

NAZAJ NAPREJ 1 2 4 5 6