Odvetnica Maja Matjaž, Maribor

Odvetnica Maja Matjaž, Odvetniška pisarna v Mariboru

Odvetnica Maja Matjaž strankam nudi strokovno pravno pomoč, jim pomaga pri sklepanju pravnih poslov, jih zastopa pri opravljanju pravnih dejanj, v njihovem imenu sodeluje v pravnih postopkih pred državnimi organi, pravnimi osebami, organi lokalne samouprave ter drugimi organizacijami. Vodilo dela odvetnice  je poglobljen in oseben pristop pri reševanju vsake zadeve.

Odvetnica vam na podlagi veljavnih predpisov in obstoječe sodne prakse temeljito predstavi, kakšne imate možnosti za uspeh v postopku pred sodišči. Svetuje vam pri sklepanju vseh tipov pogodb civilnega prava – prodajne, darilne, posojilne, hipotekarne, menjalne, izročilne pogodbe ter pogodbe o preužitku, o dosmrtnem preživljanju, pogodbe o zaposlitvi in pogodb, ki združujejo različne tipe naštetih pogodb. Strankam nudi celovito pravno svetovanje tako v fazi pogajanj kot tudi v fazi izpolnjevanja pogodb.

Delodajalcem nudi strokovno pomoč pri izpeljavi celotnega postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Prav tako pa delavcem nudi popolno pravno informacijo o njihovih pravicah, saj le tako lahko učinkovito zavarujejo svoj pravni položaj in pravice iz delovnega razmerja.

Ob razvezi zakonske zveze vas seznani s potekom postopka, z možnostmi glede razdelitve premoženja, dodelitve mladoletnih otrok v varstvo in vzgojo enemu ali obema staršema ter določitvijo preživnine.

Ponuja vam pravno svetovanje pri pripravi vseh vrst oporok ter zastopanje v zapuščinskih postopkih.

Odvetnica vas v primeru nezgode vodi pri pridobivanju vse potrebne dokumentacije, ki jo potrebujete za uspešno uveljavljanje odškodninskih zahtevkov tudi v morebitnem pravdnem postopku. Pomaga vam, da boste za pretrpljene telesne bolečine, duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti, skaženosti, razžalitve dobrega imena in časti, duševne bolečine zaradi okrnitve svobode, okrnitve osebnostne pravice ali smrti bližnjega in za pretrpljeni strah prejeli pravično denarno odškodnino.

V zavihku »PODROČJA DELA« so podrobneje predstavljena področja, pri katerih vam odvetnica lahko pomaga, v zavihku "STORITVE" pa so naštete najpogostejše storitve, ki jih odvetnica nudi.

Odvetnica Maja Matjaž je članica Odvetniške Zbornice Slovenije od leta 2008.