Področja dela

Področja dela odvetnice Maje MatjažOdvetnica Maja Matjaž strankam nudi svetovanje ter odvetniške in pravne storitve, kot so sestavljanje dokumentov, zastopanje strank v različnih pravnih postopkih in sporih pred sodišči ter drugimi državnimi organi, svetovalno delo pred pomembnimi odločitvami…

Odvetnica pretežno deluje na naslednjih pravnih področjih:

Civilno pravo

DRUŽINSKO PRAVO

Razveza zakonske zveze, varstvo in vzgoja skupnih otrok, preživljanje in stiki z otroci, premoženjska razmerja med zakonci, zastopanje v sodnih postopkih in mediacijah.

ODŠKODNINSKO PRAVO

Sestava odškodninskih zahtevkov (do povzročiteljev škode, do zavarovalnic), sestava odškodninskih tožb in zastopanje v odškodninskih postopkih.

DEDNO PRAVO

Sestava dednopravnih pogodb in oporok, zastopanje v zapuščinskih postopkih in v pravdah v zvezi z zapuščino.

STVARNO PRAVO

Sestava tožb in zastopanje v lastninskih in sporih v zvezi z stvarnimi pravicami.

IZVRŠILNO PRAVO

Vložitev predloga za izvršbo (na podlagi izvršilnega naslova ali verodostojne listine), raziskovanje možnosti za nadaljevanje izvršbe, predlaganje nadaljevanja izvršilnega postopka z novimi (dodatnimi) izvršilnimi sredstvi, zastopanje pred sodišči (dolžnikov, upnikov).

NEPRAVDNO PRAVO

Postopek za sodno ureditev meje, sodni postopek za določitev nujne poti, postopek za razdružitev in razdelitev solastnine, drugi nepravdni postopki (odvzem poslovne sposobnosti ipd.)

SESTAVA CIVILNO PRAVNIH POGODB

Delovno pravo in pravo socialne varnosti

 • Pomoč in svetovanje pri sklepanju in spremembah pogodb o zaposlitvi,
 • Zastopanje delavcev v postopkih pri delodajalcu,
 • Pomoč delavcu oziroma delodajalcu pri vseh postopkih odpovedi delovnega razmerja,
 • Zaščita pravic delavcev med trajanjem delovnega razmerja,
 • Zastopanje delavcev in delodajalcev v delovnih sporih pred sodiščem,
 • Pomoč in svetovanje pri uveljavljanju pravic socialnega prava (zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovanje).

Kazensko pravo

 • Zastopanje strank v predkazenskem in kazenskem postopku.

Prekrškovno pravo

 • Zastopanje strank v postopkih o prekrških.

Gospodarsko pravo

 • Razgovor s stranko in svetovanje,
 • Vlaganje tožb in zastopanje pred sodišči pri reševanju sporov iz pogodbenih razmerij,
 • Zastopanje strank v postopku prisilne poravnave, stečaja in likvidacije,
 • Sestava gospodarskih pogodb

Upravno pravo

 • Zastopanje strank v upravnih sporih in drugih upravnih postopkih.

Mednarodno pravo

 • Zastopanje strank pred Evropskim sodiščem za človekove pravice.