28. Dec

Novosti Zakona o čezmejnem izvajanju storitev

Novosti Zakona o čezmejnem izvajanju storitev

Državni zbor je v letu 2017 sprejel Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (v nadaljevanju ZČmIS), ki se bo pričel uporabljati 1. januarja 2018. Ta natančno določa pogoje, pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, s sedežem v Republiki Sloveniji, začasno izvajajo storitve v drugi državi članici Evropske unije.

ZČmIS določa, da delodajalec lahko to počne pod pogoji, da:
• običajno opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji,
• ne krši pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje, ki se nanašajo na pravice delavca,
• napoteni delavec običajno ne opravlja dela v državi napotitve,
• se storitev izvaja v okviru dejavnosti, za katero je delodajalec registriran v Republiki Sloveniji (vsaj dva meseca vpisan v Poslovni register Slovenije) in ima odprt transakcijski račun, ki je prijavljen v davčni register, razen v primeru napotitve delavca v povezano gospodarsko družbo in
• se storitev izvaja na enega izmed dovoljenih načinov.

ZČmIS predpisuje tudi postopek pridobitve potrdila A1. Od 1. januarja 2018 se bodo vloge za izdajo potrdila A1 vlagale izključno elektronsko, preko portala eVem. Delodajalec bo moral vlogo za izdajo potrdila A1 obvezno vložiti pred predvidenim začetkom opravljanja čezmejnih storitev, vendar največ 30 dni prej. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) pa bo o vlogi odločil v roku petih delovnih dni od prejema popolne vloge. Če bodo pogoji za izdajo A1 potrdila izpolnjeni, bo ZZZS izdal A1 potrdilo in ga vlagatelju poslal po pošti (oziroma ga bo vlagatelj lahko prevzel tudi na ZZZS), če pa pogoji za izdajo ne bodo izpolnjeni, bo ZZZS z odločbo izdajo A1 potrdila zavrnil. Zoper izdano zavrnilno odločbo ZČmlS ne predvideva možnosti pritožbe, dovoljen pa je upravni spor.